Adatvédelem

Az Inverz Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Gyertyaláng köz 6., a továbbiakban „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt jogszabályi kötelezettségének eleget téve jelen dokumentum útján tájékoztatást nyújt a www.inverzmedia.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban „Vásárló”) számára az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről

 

I. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a Vásárló személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelés célja a www.inverzmedia.hu weboldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásának biztosítása, figyelemmel arra, hogy a Vásárló személyes adatainak ismerete hiányában az Adatkezelő nem képes eleget tenni a távollévők között létrejött szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Vásárló önkéntes hozzájárulása. A Vásárló a www.inverzmedia.hu weboldalon történő vásárláshoz szükséges adatlap kitöltésével, valamint Adatkezelőnek történő megküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

II. Az adatkezelésre jogosult személyek

A www.inverzmedia.hu weboldalon a Vásárló által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag a Inverz Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Gyertyaláng köz 6.) jogosult.

Az Adatkezelő harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

Az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Vásárló az e-mail címének megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

III. Az adatkezelés időtartama

A Vásárló által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló a személyes adatainak törlését – a szolgáltatásról történő leiratkozás útján – az Adatkezelőtől írásban nem kéri. A törlés időpontja a Vásárló törlés iránti kérelmének (leiratkozásának) Adatkezelő részére – elektronikus vagy postai úton – történő megküldésétől számított legfeljebb 10 munkanap.

Az Adatkezelő törli a Vásárló személyes adatait, ha (I) annak kezelése jogellenes; (II) a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (III) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; valamint, ha (IV) a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

IV. A Vásárló Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A vásárló jogosult a személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő levelezési címére küldött postai küldemény vagy az info@inverzmedia.hu elektronikus levelezési címre megküldött e-mail útján tájékoztatást kérni. Az e-mailben küldött tájékoztatást az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, zárolása iránti igény elektronikus levél, valamint postai küldemény útján küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

Ha az Adatkezelő a Vásárló tájékoztatás, adatmódosítás, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, köteles a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatni a Vásárlót a tájékoztatás, az adatmódosítás, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól. Amennyiben a Vásárló a kérelmének teljesítését megtagadó döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult az Adatkezelő döntésével szemben az illetékes bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Vásárló jogosult továbbá személyes adatának kezelése ellen tiltakozni

– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vásárlót írásban tájékoztatja.

Ha a Vásárló az Adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja, a Vásárló jogosult – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

V. Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

 

VI. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni. A Vásárló a szolgáltatás további igénybevételével – kifejezett hozzájáruló nyilatkozat hiányában is – kijelenti, hogy a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul vette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Budapest, 2018.05.22.